Categories
General

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΥ. Σ. ΑΝ.)

1η αναθεώρηση : 1 4 – 11- 09

2η αναθεώρηση : 0 8 – 10 – 10

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΥ. Σ. ΑΝ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ», όπου στο εξής θα αναφέρεται ως «Συμβούλιο»

ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα του Συμβουλίου ορίζεται η Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοποί του Συμβουλίου είναι:

α) Η διασφάλιση της ζωής μέσα από συνεχή βελτίωση των επιπέδων αναζωογόνησης στην Κύπρο.

β) Ο συντονισμός, η συνεργασία και η πραγματοποίηση μαζί με άλλους φορείς συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων που αφορούν εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

γ) Η συνεχής επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, η προώθηση της έρευνας, η δημοσιοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών και οι συστάσεις για αποτελεσματική αναζωογόνηση.

δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επιστημονική έρευνα των θεμάτων που άπτονται της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του ατόμου και της κοινωνίας σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ή ομάδες. Η διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας θα γίνεται με διδασκαλία ή/και δημοσίευση ή/και μεταφορά τεχνολογίας.

ε) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου.

στ) Η διοργάνωση ποικιλόμορφων επιστημονικών δραστηριοτήτων σε σχέση με επιστημονικά θέματα που άπτονται και προάγουν την αναζωογόνηση.

ζ) Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις συνδέσμους, σωματεία ημεδαπά και αλλοδαπά, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

η) Η παροχή συμβουλών και γνωματεύσεων προς το κράτος ή άλλους σχετικούς φορείς σε όλα τα θέματα και προβλήματα που έχουν σχέση με την αναζωογόνηση.

θ) Η δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή εμπειριών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ευρύτερης αντίληψης της αναζωογόνησης διεθνώς.

ι) Η δημιουργία τράπεζας ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους προς όφελος της αναζωογόνησης και του κοινού.

κ) Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες ή από μέλη της Οργάνωσης.

λ) Η διοργάνωση κατά διαστήματα επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

μ) Η ίδρυση βιβλιοθήκης και η συλλογή σ’ αυτήν αν είναι δυνατόν όλων των βιβλίων , περιοδικών, μελετών, εντύπων, ταινιών κλπ που έχουν σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος.

ν) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών, ενημερωτικών εκδρομών των μελών του Συμβουλίου.

ξ) Η έκδοση και κυκλοφορία δωρεάν σχετικών περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών από τα μέλη του Συμβουλίου με την προβολή θεμάτων που απασχολούν την αναζωογόνηση.

ο) Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς για την προώθηση αιτημάτων και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο .

π) Η επιδίωξη και η επίτευξη κάθε σκοπού που θα είναι χρήσιμος ή επωφελής στα μέλη του Συμβουλίου.

ρ) Γενικότερα η προβολή, η πρόοδος και η ανάπτυξη της ιδέας και του σκοπού της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 4

Πόροι του Συμβουλίου είναι:

Α) Τα δικαιώματα εγγραφών των μελών.

Β) Οι συνδρομές των μελών.

Γ) Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή δωρεά οποιασδήποτε μορφής μελών του Συμβουλίου ή νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού νοουμένου ότι μια τέτοια οικονομική ενίσχυση δεν θα είναι σε βάρος της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου.

Δ) Οι πρόσοδοι από το κεφάλαιο ή την περιουσία του Συμβουλίου.

Ε) Έσοδα από εκδηλώσεις.

Στ) Έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.

ΜΕΛΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΑΠΟΒΟΛΗ

ΑΡΘΡΟΝ 5

Τα μέλη του Συμβουλίου διακρίνονται:

Α) Τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Γιατροί και Νοσηλευτές που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή είναι εγγεγραμμένοι στα επίσημα αντίστοιχα μητρώα του κράτους και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Β) Έκτακτα μέλη. Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας ή άλλα άτομα που έχουν σχέση με αναζωογόνηση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο αφιλοκερδώς και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Γ) Επίτιμα μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ. Σ και είναι άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο διακεκριμένοι ιατροί, νοσηλευτές από ξένες χώρες και δωρητές οι οποίοι έχουν δωρίσει στο Σύνδεσμο ποσόν πέραν των χιλίων λιρών (€2000) και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται
ούτε κληρονομείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟΝ 6

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Συμβουλίου απαιτείται:

Α) Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και με απόφασή του είτε εγκρίνει την εγγραφή του αιτητή στο μητρώο των μελών ή απορρίπτει την αίτηση.

Γ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση για αποδοχή ή όχι της εγγραφής του αιτητή είναι οριστική και αμετάκλητη.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Α) Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους εντός του οποίου αποχωρεί.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που αποχωρούν ή πεθαίνουν καθώς και τα μέλη που καθυστερούν στην καταβολή των ταμειακών τους υποχρεώσεων για ένα χρόνο. Η επανεγγραφή διαγραμμένου μέλους είναι δυνατή αφού εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και υποβάλει εκ νέου αίτηση.

Γ) Η προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους από το Συμβούλιο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών στις εξής περιπτώσεις:
1) Για όσους προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με το καταστατικό και το συμφέρον του Συνδέσμου.
2) Για όσους έχουν καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για την τέλεση βαριάς εγκληματικής πράξης.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική αποβολή απαιτείται να εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης και αφού πρώτα δοθεί το δικαίωμα στο υπό αποβολή μέλος να αναπτύξει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις θέσεις και τις απόψεις του είτε γραπτά είτε προφορικά.


ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 8

Πρόσωπα που ενισχύουν τον Σύνδεσμο με ποσό ή οποιασδήποτε φύσεως περιουσία άνω των €200 και μέχρι €2000 θα μπορούν να αναδειχθούν Δωρητές, με ποσό άνω των €2000 και μέχρι €20000 θα ανακηρύσσονται Ευεργέτες και με ποσό άνω των €20000 θα ανακηρύσσονται Μεγάλοι Ευεργέτες. Η ανακήρυξη των προσώπων αυτών ως Δωρητών ή Ευεργετών αναλόγως, θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 9

Α) Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου οφείλουν:
1) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ευόδωση των σκοπών του Συμβουλίου.

2) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του Συμβουλίου.

3) Να καταβάλλουν εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους την ετήσια συνδρομή τους τακτικά στο ταμείο του Συμβουλίου.

Β) Το δικαίωμα εγγραφής τακτικού ή έκτακτου μέλους του Συνδέσμου ορίζεται σε €20 και η ετήσια συνδρομή σε €20. Το ποσόν της συνδρομής θα αποκόπτεται από το μισθό των μελών σε δύο δόσεις ανά εξαμήνων ή θα πρέπει να καταβάλλεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα.

Δ) Το δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι περιορίζεται στα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά είναι ταμιακώς τακτοποιημένα.

ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟΝ 10

Όργανα του Συμβουλίου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση (των τακτικών μελών).

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Η Εφορευτική Επιτροπή.

Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 11

Την Γενική Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά και ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Διοικητικό όργανο του Συμβουλίου, έχει την γενική εποπτεία και την τελική απόφαση για κάθε θέμα και ειδικότερα:

Α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική και Ελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει τα Διοικητικά αυτά όργανα ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

Β)Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και
αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απαλλαγή τους από την Ευθύνη.

Γ) Εγκρίνει οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική αποβολή οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Η έγκριση απαιτείται να γίνει από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αφότου προηγουμένως δοθεί στο υπό αποβολή μέλος το δικαίωμα να αναπτύξει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις θέσεις και τις απόψεις του, είτε γραπτά είτε προφορικά.

Δ)Λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οποιαδήποτε τυχόν Τροποποίηση του Καταστατικού ως ορίζεται στο Άρθρο 41 του παρόν καταστατικού.

Ε)Λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τυχόν διάλυση του Συμβουλίου ως ορίζεται στο Άρθρο 42 του παρόν καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Διοικητικού Οργάνου του Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟΝ 13

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε χώρο εντός Κύπρου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή όποτε υποβληθεί αίτηση από το 1/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών, μαζί με την αίτηση θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.


ΑΡΘΡΟΝ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μετά την υποβολή αίτησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 13, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνο αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.


ΑΡΘΡΟΝ 15

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών συν ένα. Εν δεν επιτευχθεί απαρτία σε καθορισμένη ώρα, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα. Με το πέρας της μισής ώρας αποτελεί απαρτία η παρουσία όσων μελών παρευρεθούν.

Σε περίπτωση Έκτακτης Συνέλευσης που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήσεως των μελών όπως καθορίζεται στο άρθρο 13, εάν δεν αποτελεί απαρτία δεν επαναλαμβάνεται και το θέμα ή τα θέματα διαγράφονται.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις είναι η
εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών που απορρέουν από
το καταστατικό. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να γίνει και
κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Η ψηφοφορία πάνω στα θέματα γίνεται είτε με ανάταση του χεριού είτε μυστικά με ψηφοδέλτια. Ο τρόπος της ψηφοφορίας αποφασίζεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση των χεριών.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και ταμιακώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζει ανεξάρτητο προσοντούχο ελεγκτή για έλεγχο των λογαριασμών του Συμβουλίου τηρουμένης την αρχή της διαφάνειας.

Ο ανεξάρτητος προσοντούχος ελεγκτής υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ως επίσης ελέγχει τους λογαριασμούς του Συμβουλίου ως περιγράφεται στο Άρθρο 21.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και εκλέγεται για δύο χρόνια. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα μετά την Γενική Συνέλευση με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και εννιά Συμβούλους.

Καμία αμοιβή δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ως αναφέρεται στο Άρθρο 5 ανωτέρω.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(β)Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού,

(γ)Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Οι πιο πάνω λογαριασμοί θα πρέπει να ελέγχονται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή τον οποία θα διορίζει το Συμβούλιο, σε περίπτωση όπου το Συμβούλιο έχει ετήσια έσοδα πέραν των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000)

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου τα ετήσια έσοδα του Συμβουλίου δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται ο έλεγχος τους από εγκεκριμένο ελεγκτή αλλά από λογιστή σε συνεργασία με την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μυστικά με ειδικά σφραγισμένα ψηφοδέλτια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται:

Α) Ένας ιατρός που εργάζεται στο τμήμα ατυχημάτων επειγόντων
περιστατικών.
Β) Ένας ειδικός καρδιοχειρουργός ή εντατικολόγος.
Γ) Ένας νοσηλευτής που εργάζεται στο τμήμα ατυχημάτων επειγόντων περιστατικών ή σε εντατική μονάδα ή με ειδικότητα στην εντατική νοσηλεία ή/και επείγουσα νοσηλεία.
Δ) Ένας ειδικός αναισθησιολόγος ή εντατικολόγος.
Ε) Ένας ειδικός καρδιολόγος.
Στ) Πέντε εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 να είναι νοσηλευτές.
Ζ) Ένας ειδικός παιδίατρος.

Η επίτευξη της εκλογής αυτής γίνεται ως ακολούθως:

α) Εάν υπάρξουν υποψηφιότητες για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες τότε εκλέγονται από την πρώτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από τη δεύτερη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την τρίτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την τέταρτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την πέμπτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την έκτη κατηγορία οι πρώτοι πέντε σε ψήφους εκ των οποίων οι δύο θα είναι οι υποψήφιοι από την κατηγορία των νοσηλευτών που θα πάρουν τους περισσότερους ψήφους και από την έβδομη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους. 
β) Αν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες από όλες τις κατηγορίες ή οι υποψηφιότητες είναι πιο λίγες από τις προβλεπόμενες για κάθε κατηγορία, τότε εκλέγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) για τις κατηγορίες που υπάρχουν υποψηφιότητες. Για δε τις κατηγορίες που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή οι
– 11 –
υποψηφιότητες είναι πιο λίγες από τις προβλεπόμενες, εκλέγονται ανεξάρτητα κατηγορίας αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται σε κάθε φύσεως εκδήλωση, εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις, αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε Αρχή.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συμβουλίου και μαζί με τον Ταμία οποιεσδήποτε επιταγές.

Προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τις Συνελεύσεις στις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟΝ 23

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στις πιο πάνω αρμοδιότητές του ως ορίζονται στο Άρθρο 23, και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Ο Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία του Συμβουλίου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των συνελεύσεων, πραγματοποιεί τις εγγραφές των μελών και διενεργεί την αλληλογραφία του Συμβουλίου. Επίσης, προεδρεύει όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και τηρεί βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Στη θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ταμία μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Συνδέσμου μόνο για δύο συνεχής θητείες.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Ο Ταμίας τηρεί οικονομικά και/ή λογιστικά βιβλία, αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, έχει το ταμείο του Συμβουλίου, έχει την ευθύνη για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και προβαίνει
– 12 –
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με εντολή του Προέδρου σε εισπράξεις και πληρωμές.

Ο Ταμίας δε δικαιούται να κρατεί ποσό πέραν των €500. Κάθε μεγαλύτερο ποσό θα κατατίθεται σε λογαριασμό στο όνομα του Συμβουλίου, σε εμπορική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο. Τα διπλότυπα εισπράξεων τα παίρνει σφραγισμένα και έτοιμα προς χρήση από τον Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Οι Σύμβουλοι βοηθούν όλα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν εργασία κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν τουλάχιστον έξι από τα μέλη του είναι παρόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει την «νικώσα ψήφο».

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο γενικός Διαχειριστής της περιουσίας του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Δεδομένου ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου δεσμεύουν προσωπικά και το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποχρεούται να αναλαμβάνει γραπτή υποχρέωση έναντι του παλαιού για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, εφόσον ο απολογισμός έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί δανεισμό εντός των πλαισίων των οικονομικών δυνατοτήτων του Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει ο δανεισμός αυτός δε θα υπερβαίνει το ποσό των £2000. Για ποσό πέραν των €4000 θα χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε ήθελε αποφασιστεί τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 33

Αν κατά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύουν περισσότερες από τέσσερεις θέσεις, τότε απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της χήρευσης της πέμπτης θέσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο από έξι μήνες. Σε περίπτωση που οι θέσεις που χηρεύουν είναι μία ή δύο ή τρεις ή τέσσερεις, τότε καταλαμβάνονται από τα αναπληρωματικά μέλη ή τους επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση μη υπάρξεως ή μη αποδοχής των αναπληρωματικών μελών ή των επιλαχόντων, οι θέσεις πληρούνται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την ημέρα της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αποχωρεί παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο την σφραγίδα, τα βιβλία, τα αρχεία, το ταμείο και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟΝ 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη γνωστοποίηση στον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους των στοιχείων / πληροφοριών που αφορούν:

(α) αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
και

(γ) κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό,

(δ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού την υποχρέωση γνωστοποίησης της νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 36

Στη Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών μετά τη λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δέχεται υποψηφιότητες που προτείνονται από ένα τακτικό μέλος και υποστηρίζονται από δύο τακτικά μέλη για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να είναι παράλληλα και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟΝ 37

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού με βάση τα μητρώα των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει ή που θα υποβληθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 38

Όλο το εκλογικό υλικό, τα πρακτικά της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής και τυχόν ενστάσεις μαζί με τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής σε αυτές, παραδίδονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που
εκλέγεται.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 39

Η Ελεγκτική Επιτροπή θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται κατά τον ίδιο χρόνο που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο για τρία χρόνια. Καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία μετά την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση.

Καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονομικών του Συμβουλίου και σε συνεργασία με τον διορισμένο προσοντούχο ελεγκτή η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία ανακοινώνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 40

Για την τροποποίηση των σκοπών του Συμβουλίου ή τη διάλυση του Συμβουλίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να παρθεί από τα 3/4 των τακτικών μελών του Συμβουλίου. Για την τροποποίηση άλλων άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού καταχωρείται στο Μητρώο του Εφόρου εντός 30 ημερών από τη ψήφιση της.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 41

Το Συμβουλίου διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, Ν.104(Ι)/2017, και οποιαδήποτε τροποποίηση του.

ΑΡΘΡΟΝ 42

Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΥΣΑΝ η παραμένουσα περιουσία δεν θα  διανέμεται στα μέλη της αλλά θα εκχωρείται σε άλλον οργανισμό (το ιδρυτικό
– 16 –
έγγραφο του οποίου θα απαγορεύει την μεταξύ των μελών του διανομή του εισοδήματος και της περιουσίας του) ή σε περίπτωση που η εφαρμογή αυτής της πρόνοιας είναι αδύνατη θα εκχωρούνται σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 43

Το εισόδημα και η περιουσία του ΚΥΣΑΝ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών του και κανένα μέρος τους δεν παρέχεται προς τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟΝ 44

Απαγορεύεται η προνομιακή μεταχείριση οποιασδήποτε επιχείρησης προς το ερευνητικό δυναμικό (συμπεριλαμβανομένης και της υποδομής) και τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΚΥΣΑΝ. Η πρόσβαση θα παραχωρείται από το
ΚΥΣΑΝ σε τιμές αγοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 45

To Συμβούλιο έχει δικό του έμβλημα, στρόγγυλο που περιφερειακά γράφει την ονομασία του Συμβουλίου στα Ελληνικά και Αγγλικά και στη μέση απεικονίζει ένα πνεύμονα, μία καρδία και πάνω από αυτά ένα καρδιογράφημα.

ΑΡΘΡΟΝ 46

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό ή από ερμηνευτικές σημειώσεις που εγκρίνονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, διευθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών στις 14 Φεβρουαρίου 2003 στη Λευκωσία.