Categories
Archive

Χρήση Αυτόματων Εξωτερικώ Απινιδοτών

Χρήση Αυτόματων Εξωτερικώ Απινιδοτών

Λεοντίου Ιωάννης  RGN, CCN, BSc (Hons)

Πρόλογος

Έχουμε όλοι καταστεί μάρτυρες απωλειών ανθρώπινων ζωών σε δημόσιους χώρους λόγω καρδιακής ανακοπής. Το πιο κάτω άρθρο παρατίθεται για σκοπούς ευαισθητοποίησης τόσο του κοινού όσο και των αρμοδίων στον τομέα της παροχής σωστής, έγκαιρης και αποτελεσματικής επείγουσας φροντίδας σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Έγινε προσπάθεια απλοποίησης σχετικής και εξειδικευμένης επιστημονικής δουλειάς του συγγραφέα (11ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο – 2004, ICU’s and Nursing Web Journal ISSN 1108-7366, 5th issue, January- April 2001).

Η λήψη απόφασης τόσο για την έναρξη των προσπαθειών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΠΑ) όσο και για τερματισμό των προσπαθειών, είναι δύσκολη. Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσο ένας ασθενής πρέπει ή όχι να υποβληθεί σε ΚΠΑ πολύ συχνά εγείρει στους επαγγελματίες υγείας σοβαρούς προβληματισμούς και ηθικά διλήμματα. Η βασική υποστήριξη της ζωής (ΒΥΖ) ή Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΒΚΠΑ) αναμένεται να εκτελείται από επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές/ γιατρούς) άσχετα από την ειδικότητα ή το βαθμό τους.

Οι λειτουργοί υγείας που εργάζονται στα τμήματα επειγόντων πρέπει να κατέχουν την προηγμένη γνώση της ΚΠΑ. Έχουν μια ευρεία ποικιλία ευθυνών κατά τη διάρκεια της ΚΠΑ , ευθύνες οι οποίες απαιτούν δεξιότητες, γνώση και εμπειρία.

Επιπρόσθετα, πέραν από τους επαγγελματίες υγείας, σημαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν και οι απλοί πολίτες οι οποίοι μπορούν μέσα από απλοποιημένες πρακτικές να εφαρμόσουν προσπάθειες αναζωογόνησης σε περιστατικά ΚΠΑ, εκτός νοσοκομείου, νοουμένου ότι έχουν διδαχθεί μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα (Basic Life Support courses and use of Automated External Defibrillators – ΒΥΖ με χρήση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδοτών) σωστούς τρόπους αντιμετώπισης. Στη Κύπρο αυτά παραχωρούνται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και της Βασική Υποστήριξη της Ζωής (ΒΥΖ)

Να αναζωογονήσεις σημαίνει ότι προσπαθείς να αναβιώσεις ένα αναίσθητο άτομο ή ένα άτομο με προφανή θάνατο. Η πιο κοινή μορφή Αναζωογόνησης είναι Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΠΑ), όταν εφαρμόζεται τεχνητή αναπνοή, θωρακικές συμπιέσεις, φαρμακευτική θεραπεία και απινίδωση, σε άτομο μετά από καρδιακή ανακοπή.

Οι βασικές αρχές της ΚΠΑ καθιερώθηκαν μόλις τέσσερις δεκαετίες πριν, όταν η σύγχρονη έννοια της πρακτικής της ΚΠΑ και της επείγουσας φροντίδας είχαν εξελιχθεί με την εισαγωγή των θωρακικών συμπιέσεων.

Η ΒΥΖ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης περιλαμβάνει την αρχική αξιολόγηση, τη διατήρηση ανοικτών αεραγωγών, το τεχνητό αερισμό και τις θωρακικές συμπιέσεις. Ο σκοπός της ΒΥΖ είναι να διατηρήσει επαρκή αερισμό και κυκλοφορία έως ότου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα για να αντιστρέψουν την ελλοχεύουσα αιτία της ανακοπής. Γι΄αυτό, έχει χαρακτηριστεί ως υποστηρικτική διαδικασία.

Σήμερα η ΒΥΖ με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδοτή (χορήγηση ηλεκτροσόκ) μπορεί άνετα να εφαρμοστεί από μη επαγγελματίες υγείας νοουμένου ότι αυτοί έχουν τύχει κατάλληλης εκπαίδευσης (Μονοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης) από αναγνωρισμένο Επιστημονικό Σώμα όπως το ΚΥΣΑΝ που όπως έχει προαναφερθεί είναι επίσημα εξουσιοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης για διεξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων.

Τι είναι ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδοτής;

Είναι μια συσκευή που χορηγεί απινίδωση (ηλεκτροσόκ) σε θύμα με καρδιακή ανακοπή.Είναι πολύ εύκολη και σχετικά ασφαλής στη χρήση.
Χορηγεί αυτόματα απινίδωση αφού προηγηθεί η επικόλληση ειδικών ηλεκτροδίων στο θώρακα του θύματος.
Τονίζεται ότι προϋποθέτει εξοικείωση του χρήστη με τις συγκεκριμένες οδηγίες του κατασκευαστή και των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται.
Οι ΑΕΑ καθοδηγούν το χρήστη ηχητικά (φωνητικές οδηγίες) και αφού τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια στο θώρακα του θύματος, γίνεται αυτόματη ανάλυση του καρδιακού ρυθμού και αυτόματη χορήγηση ηλεκτροσόκ αν χρειαστεί.

Επιβίωση από την καρδιακή ανακοπή

Η επιβίωση από την καρδιακή ανακοπή βελτιστοποιείται όταν το γεγονός είναι διαπιστωμένο (συμβαίνει δηλαδή εκείνη τη στιγμή) και η ΚΠΑ αρχίζει αμέσως. Η επιβίωση των ασθενών μειώνεται εντυπωσιακά εάν οι προσπάθειες αναζωογόνησης δεν αρχίσουν άμεσα από τη στιγμή της ανακοπής. Η πιθανότητα ανάταξης στο πρώτο λεπτό αρρυθμιών που αποτελούν την αιτία της ανακοπής είναι 90% αν χρησιμοποιηθεί απινίδωση (χορήγηση ηλεκτροσόκ) ενώ με την παρέλευση 10 λεπτών η πιθανότητα επιβίωσης είναι 0% Medronic2005). Από τα πιο πάνω αποδεικνύεται η σημασία της απινίδοσης το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοπή.

Κατάρτιση στην ΚΠΑ

Άσχετα με την ειδικότητα ή το βαθμό που κατέχουν οι λειτουργοί υγείας αναμένεται να είναι ικανοί στην εκτέλεση ΒΥΖ. Κυριαρχούν τρία βασικά συστατικά: δεξιότητες, γνώση και προσεγγίσεις. Η Αναζωογόνηση είναι μια ζωτικής σημασίας ικανότητα, η οποία πρέπει να διδαχθεί σωστά και να αναθεωρείται τακτικά. Ως εκ τούτου, η εξομοίωση περιστατικών ανακοπής (simulated arrests) ως μέθοδος διδασκαλίας συστήνεται ανεπιφύλακτα.
Προχωρημένη ΚΠΑ – Τρόποι εμπλοκής Λειτουργών Υγείας και Κοινού

Η προχωρημένη ΚΠΑ συνδυάζει την ΒΥΖ με τη χρήση των ειδικών τεχνικών και του εξοπλισμού για διατήρηση του αερισμού και της κυκλοφορίας. Τα βασικά συστατικά περιλαμβάνουν την εξασφάλιση ενός ανοικτού αεραγωγού, την αναγνώριση των αρρυθμιών, την απινίδωση, την διασφάλιση ενδοφλέβιας πρόσβασης, τον ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο και την φαρμακευτική θεραπεία. Σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, η αντιμετώπιση ακολουθεί το σχετικό αλγόριθμο που υποδεικνύεται από τις οδηγίες (European Resuscitation Council 2005).

Oι λειτουργοί υγείας που εργάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όπου ο καρδιακός έλεγχος απαιτείται, πρέπει να κατέχουν μια καλή βασική γνώση της ηλεκτρικής καρδιακής δραστηριότητας, και των ηλεκτροκαρδιογραφικών επαρμάτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις καρδιακές αρρυθμίες.

Το κοινό, τηρουμένων των προϋποθέσεων που έχουν ήδη αναφερθεί, μπορεί να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των επιβιώσεων εξωνοσοκομειακά, εφαρμόζοντας τις παρεμβάσεις που διδάσκονται στα προαναφερθέντα προγράμματα Αναζωογόνησης. Περαιτέρω ζητήματα σχετικά με τη Αναζωογόνηση αναδεικνύονται μέσα από τη βιβλιογραφία. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία μπορεί να χρειαστούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση παράλληλα με τις οδηγίες ΒΥΖ και προχωρημένης ΚΠΑ. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η εγκυμοσύνη, η υποθερμία, ο πνιγμός, η αναφυλαξία, η ηλεκτροπληξία, η δηλητηρίαση και η υπερβολική λήψη φαρμάκων. Οι δεξιότητες στην παιδιατρική ΚΠΑ πρέπει να είναι υποχρεωτικές για το προσωπικό που παρέχει φροντίδα σε παιδιά. Υπάρχει ανάγκη για τη βελτιωμένη παιδιατρική ΚΠΑ και συνεχή ενημέρωση των γονιών και συγγενών τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από τις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Γνώσεις και απόδοση στην ΚΠΑ

Οι λειτουργοί υγείας σε εξειδικευμένους χώρους θεωρούνται ως αποδοτικότεροι στη ΚΠΑ επειδή απλούστατα έχουν να αντιμετωπίσουν περιστατικά καρδιακής ανακοπής συχνότερα από άλλους που εργάζονται σε μη εξειδικευμένα τμήματα. Γενικά, η γνώση διατηρείται καλύτερα από τις δεξιότητες. Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες ΚΠΑ, αυτές επιδεινώνονται με το χρόνο ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει τακτική εφαρμογή.

Επάρκεια, Αυτοπεποίθηση και Εμπειρία στην ΚΠΑ

Προκειμένου να είναι επαρκής στην εφαρμογή της ΚΠΑ, ο κάθε «διασώστης» θα πρέπει να αναθεωρεί τις δεξιότητές του/της τουλάχιστον κάθε τρεις έως έξι μήνες για να βρίσκεται έτσι σε κάποιο σταθερό επίπεδο.
Μερικοί αισθάνονται λιγότερο από βέβαιοι στην πλήρη εφαρμογή των δυνατοτήτων τους λόγω της ευθύνης που επιφορτίζονται. Κυριαρχεί το φαινόμενο η εμπειρία να αυξάνει την αυτοπεποίθηση αλλά όχι την ικανότητα. Η εμπειρία δεν είναι κανένα υποκατάστατο της κατάρτισης. Γι αυτό και στα προγράμματα που το ΚΥΣΑΝ διεξάγει δίδει περισσότερη ανατροφοδότηση στην απόδοση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, καθώς επίσης επισημαίνει την λανθασμένη αυτοπεποίθηση που η εμπειρία φέρνει μερικές φορές, έτσι ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ αυτοπεποίθησης και επάρκειας.
Στο κάτω κάτω, η αυτοπεποίθηση είναι μια προσωπική υπόθεση που διαμορφώνεται από την αντίληψη και τη μεμονωμένη εμπειρία του ατόμου, και η εμπειρία από την άποψη των προσόντων δεν εξισώνεται απαραιτήτως με την εμπειρία στον αριθμό καρδιακών ανακοπών που αντιμετωπίζονται.

Ρόλος των ‘διασωστών» στην ΚΠΑ

Πολλοί στόχοι που έχουν αναληφθεί από επαγγελματίες υγείας θα μπορούσαν σήμερα να εκτελεσθούν από το κοινό. Η Βασική καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση διδάσκεται ακόμα και από το σχολείο. Η χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδοτή εφαρμόζεται στο Εξωτερικό από απλούς πολίτες εδώ και καιρό.Όλες οι προσπάθειες αποσκοπούν σε αλλαγές προς όφελος του ασθενή είτε εντός είτε εκτός νοσοκομείου. Αποτελέσματα θα έχουμε όταν πετύχουμε να επιτελούμε αυτό που είναι σωστό με το σωστό τρόπο για το σωστό ασθενή στο σωστό χρόνο.Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η ενδοφλέβια παρακέντηση και η απινίδωση συχνά ενσωματώνονται στις μεταβασικές σειρές μαθημάτων για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών θεωρούνται ως «διευρυμένοι ρόλοι» για τους επαγγελματίες υγείας στα ΤΑΕΠ. Οι δεξιότητες αυτές δεν αποτελούν όμως αντικείμενο εκπαίδευσης για το κοινό. Η εφαρμογή μόνο βασικών αρχών όπως διάνοιξη και διατήρηση των αεραγωγών, τεχνητή αναπνοή, θωρακικές συμπιέσεις, και ταχεία απινίδωση με ΑΕΑ είναι αρκετά για να σωθεί μια ζωή.

Η Κατάσταση στην Κύπρο

Πέραν της κατάρτισης στο βασικό επίπεδο σπουδών σχετικά με την ΒΥΖ στη Νοσηλευτική Σχολή των νοσηλευτών/τριών διδάσκεται και πιο προηγμένη γνώση στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα εντατικής νοσηλείας. Μια επίπονη προσπάθεια έχει ξεκινήσει με την διάδοση, κυρίως του προγράμματος Advanced Life Support που μέχρι σήμερα διεξάγεται σε συνεργασία του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Δεν υπάρχει όμως, δυστυχώς, καμία έρευνα για διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων και εμπειριών ή ακόμα και του τρόπου με τον οποίο οι Κύπριοι λειτουργοί υγείας εμπλέκονται στην ΚΠΑ.

Δεν υπάρχει καθιερωμένη πολιτική από πλευράς αρμοδίων υπηρεσιών σε σχέση με την ΚΠΑ.

Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.

Δεν υπάρχει καθιερωμένος θεσμός Λειτουργού Αναζωογόνησης (Resuscitation Officer) ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τη συγκέντρωση στοιχειών σε εθνικό επίπεδο, να καταρτίζει την ομάδα αντιμετώπισης ΚΠΑ σε κάθε νοσηλευτήριο, να προγραμματίζει τη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης, να λειτουργεί ως κρίκος με κεντρικό φορέα και άλλες χρήσιμες δραστηριότητες.

Αποτελεί ευθύνη όλων η βελτίωση της επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής γι αυτό ας επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην εξάλειψη των πιο πάνω ΔΕΝ!

Πρωταρχικός στόχος είναι να βελτιωθεί η φροντίδα του συνανθρώπου μας με καρδιακή ανακοπή. Επομένως, πρέπει οι αρμόδιοι πολιτειακοί φορείς (Κυβέρνηση και Βουλή) να προχωρήσουν άμεσα στην υιοθέτηση νόμου που να κατοχυρώνει το κοινό να μπορεί να εφαρμόζει απινίδωση με τη χρήση ΑΕΑ εκτός νοσοκομείου σε δημόσιους χώρους για μείωση των θανάτων από ανακοπή εκτός νοσοκομείου.

Λεοντίου Ιωάννης

RGN, CCN, BSc (Hons)

– Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ)

– Μέλος Δ.Σ Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης– Εκπαιδευτής Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης

Categories
General

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΥ. Σ. ΑΝ.)

1η αναθεώρηση : 1 4 – 11- 09

2η αναθεώρηση : 0 8 – 10 – 10

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΥ. Σ. ΑΝ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ», όπου στο εξής θα αναφέρεται ως «Συμβούλιο»

ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟΝ 2

Έδρα του Συμβουλίου ορίζεται η Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 3

Σκοποί του Συμβουλίου είναι:

α) Η διασφάλιση της ζωής μέσα από συνεχή βελτίωση των επιπέδων αναζωογόνησης στην Κύπρο.

β) Ο συντονισμός, η συνεργασία και η πραγματοποίηση μαζί με άλλους φορείς συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων που αφορούν εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

γ) Η συνεχής επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, η προώθηση της έρευνας, η δημοσιοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών και οι συστάσεις για αποτελεσματική αναζωογόνηση.

δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επιστημονική έρευνα των θεμάτων που άπτονται της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του ατόμου και της κοινωνίας σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ή ομάδες. Η διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας θα γίνεται με διδασκαλία ή/και δημοσίευση ή/και μεταφορά τεχνολογίας.

ε) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου.

στ) Η διοργάνωση ποικιλόμορφων επιστημονικών δραστηριοτήτων σε σχέση με επιστημονικά θέματα που άπτονται και προάγουν την αναζωογόνηση.

ζ) Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις συνδέσμους, σωματεία ημεδαπά και αλλοδαπά, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

η) Η παροχή συμβουλών και γνωματεύσεων προς το κράτος ή άλλους σχετικούς φορείς σε όλα τα θέματα και προβλήματα που έχουν σχέση με την αναζωογόνηση.

θ) Η δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή εμπειριών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ευρύτερης αντίληψης της αναζωογόνησης διεθνώς.

ι) Η δημιουργία τράπεζας ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους προς όφελος της αναζωογόνησης και του κοινού.

κ) Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες ή από μέλη της Οργάνωσης.

λ) Η διοργάνωση κατά διαστήματα επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

μ) Η ίδρυση βιβλιοθήκης και η συλλογή σ’ αυτήν αν είναι δυνατόν όλων των βιβλίων , περιοδικών, μελετών, εντύπων, ταινιών κλπ που έχουν σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος.

ν) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών, ενημερωτικών εκδρομών των μελών του Συμβουλίου.

ξ) Η έκδοση και κυκλοφορία δωρεάν σχετικών περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων και μελετών από τα μέλη του Συμβουλίου με την προβολή θεμάτων που απασχολούν την αναζωογόνηση.

ο) Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς για την προώθηση αιτημάτων και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο .

π) Η επιδίωξη και η επίτευξη κάθε σκοπού που θα είναι χρήσιμος ή επωφελής στα μέλη του Συμβουλίου.

ρ) Γενικότερα η προβολή, η πρόοδος και η ανάπτυξη της ιδέας και του σκοπού της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 4

Πόροι του Συμβουλίου είναι:

Α) Τα δικαιώματα εγγραφών των μελών.

Β) Οι συνδρομές των μελών.

Γ) Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή δωρεά οποιασδήποτε μορφής μελών του Συμβουλίου ή νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού νοουμένου ότι μια τέτοια οικονομική ενίσχυση δεν θα είναι σε βάρος της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου.

Δ) Οι πρόσοδοι από το κεφάλαιο ή την περιουσία του Συμβουλίου.

Ε) Έσοδα από εκδηλώσεις.

Στ) Έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.

ΜΕΛΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΑΠΟΒΟΛΗ

ΑΡΘΡΟΝ 5

Τα μέλη του Συμβουλίου διακρίνονται:

Α) Τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Γιατροί και Νοσηλευτές που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή είναι εγγεγραμμένοι στα επίσημα αντίστοιχα μητρώα του κράτους και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Β) Έκτακτα μέλη. Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας ή άλλα άτομα που έχουν σχέση με αναζωογόνηση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο αφιλοκερδώς και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Γ) Επίτιμα μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ. Σ και είναι άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο διακεκριμένοι ιατροί, νοσηλευτές από ξένες χώρες και δωρητές οι οποίοι έχουν δωρίσει στο Σύνδεσμο ποσόν πέραν των χιλίων λιρών (€2000) και έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται
ούτε κληρονομείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟΝ 6

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Συμβουλίου απαιτείται:

Α) Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και με απόφασή του είτε εγκρίνει την εγγραφή του αιτητή στο μητρώο των μελών ή απορρίπτει την αίτηση.

Γ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση για αποδοχή ή όχι της εγγραφής του αιτητή είναι οριστική και αμετάκλητη.

ΑΡΘΡΟΝ 7

Α) Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους εντός του οποίου αποχωρεί.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που αποχωρούν ή πεθαίνουν καθώς και τα μέλη που καθυστερούν στην καταβολή των ταμειακών τους υποχρεώσεων για ένα χρόνο. Η επανεγγραφή διαγραμμένου μέλους είναι δυνατή αφού εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και υποβάλει εκ νέου αίτηση.

Γ) Η προσωρινή ή οριστική αποβολή μέλους από το Συμβούλιο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών στις εξής περιπτώσεις:
1) Για όσους προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με το καταστατικό και το συμφέρον του Συνδέσμου.
2) Για όσους έχουν καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για την τέλεση βαριάς εγκληματικής πράξης.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική αποβολή απαιτείται να εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης και αφού πρώτα δοθεί το δικαίωμα στο υπό αποβολή μέλος να αναπτύξει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις θέσεις και τις απόψεις του είτε γραπτά είτε προφορικά.


ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 8

Πρόσωπα που ενισχύουν τον Σύνδεσμο με ποσό ή οποιασδήποτε φύσεως περιουσία άνω των €200 και μέχρι €2000 θα μπορούν να αναδειχθούν Δωρητές, με ποσό άνω των €2000 και μέχρι €20000 θα ανακηρύσσονται Ευεργέτες και με ποσό άνω των €20000 θα ανακηρύσσονται Μεγάλοι Ευεργέτες. Η ανακήρυξη των προσώπων αυτών ως Δωρητών ή Ευεργετών αναλόγως, θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 9

Α) Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου οφείλουν:
1) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ευόδωση των σκοπών του Συμβουλίου.

2) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του Συμβουλίου.

3) Να καταβάλλουν εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους την ετήσια συνδρομή τους τακτικά στο ταμείο του Συμβουλίου.

Β) Το δικαίωμα εγγραφής τακτικού ή έκτακτου μέλους του Συνδέσμου ορίζεται σε €20 και η ετήσια συνδρομή σε €20. Το ποσόν της συνδρομής θα αποκόπτεται από το μισθό των μελών σε δύο δόσεις ανά εξαμήνων ή θα πρέπει να καταβάλλεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα.

Δ) Το δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι περιορίζεται στα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά είναι ταμιακώς τακτοποιημένα.

ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟΝ 10

Όργανα του Συμβουλίου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση (των τακτικών μελών).

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Η Εφορευτική Επιτροπή.

Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟΝ 11

Την Γενική Συνέλευση αποτελούν τα τακτικά και ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Διοικητικό όργανο του Συμβουλίου, έχει την γενική εποπτεία και την τελική απόφαση για κάθε θέμα και ειδικότερα:

Α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική και Ελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει τα Διοικητικά αυτά όργανα ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

Β)Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και
αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απαλλαγή τους από την Ευθύνη.

Γ) Εγκρίνει οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική αποβολή οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Η έγκριση απαιτείται να γίνει από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αφότου προηγουμένως δοθεί στο υπό αποβολή μέλος το δικαίωμα να αναπτύξει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τις θέσεις και τις απόψεις του, είτε γραπτά είτε προφορικά.

Δ)Λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οποιαδήποτε τυχόν Τροποποίηση του Καταστατικού ως ορίζεται στο Άρθρο 41 του παρόν καταστατικού.

Ε)Λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τυχόν διάλυση του Συμβουλίου ως ορίζεται στο Άρθρο 42 του παρόν καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 12

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Διοικητικού Οργάνου του Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟΝ 13

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε χώρο εντός Κύπρου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή όποτε υποβληθεί αίτηση από το 1/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών, μαζί με την αίτηση θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.


ΑΡΘΡΟΝ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μετά την υποβολή αίτησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 13, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνο αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.


ΑΡΘΡΟΝ 15

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών συν ένα. Εν δεν επιτευχθεί απαρτία σε καθορισμένη ώρα, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα. Με το πέρας της μισής ώρας αποτελεί απαρτία η παρουσία όσων μελών παρευρεθούν.

Σε περίπτωση Έκτακτης Συνέλευσης που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήσεως των μελών όπως καθορίζεται στο άρθρο 13, εάν δεν αποτελεί απαρτία δεν επαναλαμβάνεται και το θέμα ή τα θέματα διαγράφονται.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις είναι η
εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών που απορρέουν από
το καταστατικό. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να γίνει και
κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 16

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Η ψηφοφορία πάνω στα θέματα γίνεται είτε με ανάταση του χεριού είτε μυστικά με ψηφοδέλτια. Ο τρόπος της ψηφοφορίας αποφασίζεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση των χεριών.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και ταμιακώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 19

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζει ανεξάρτητο προσοντούχο ελεγκτή για έλεγχο των λογαριασμών του Συμβουλίου τηρουμένης την αρχή της διαφάνειας.

Ο ανεξάρτητος προσοντούχος ελεγκτής υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση, ως επίσης ελέγχει τους λογαριασμούς του Συμβουλίου ως περιγράφεται στο Άρθρο 21.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και εκλέγεται για δύο χρόνια. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα μετά την Γενική Συνέλευση με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και εννιά Συμβούλους.

Καμία αμοιβή δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και για οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ως αναφέρεται στο Άρθρο 5 ανωτέρω.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(β)Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού,

(γ)Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Οι πιο πάνω λογαριασμοί θα πρέπει να ελέγχονται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή τον οποία θα διορίζει το Συμβούλιο, σε περίπτωση όπου το Συμβούλιο έχει ετήσια έσοδα πέραν των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000)

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου τα ετήσια έσοδα του Συμβουλίου δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται ο έλεγχος τους από εγκεκριμένο ελεγκτή αλλά από λογιστή σε συνεργασία με την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μυστικά με ειδικά σφραγισμένα ψηφοδέλτια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται:

Α) Ένας ιατρός που εργάζεται στο τμήμα ατυχημάτων επειγόντων
περιστατικών.
Β) Ένας ειδικός καρδιοχειρουργός ή εντατικολόγος.
Γ) Ένας νοσηλευτής που εργάζεται στο τμήμα ατυχημάτων επειγόντων περιστατικών ή σε εντατική μονάδα ή με ειδικότητα στην εντατική νοσηλεία ή/και επείγουσα νοσηλεία.
Δ) Ένας ειδικός αναισθησιολόγος ή εντατικολόγος.
Ε) Ένας ειδικός καρδιολόγος.
Στ) Πέντε εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 να είναι νοσηλευτές.
Ζ) Ένας ειδικός παιδίατρος.

Η επίτευξη της εκλογής αυτής γίνεται ως ακολούθως:

α) Εάν υπάρξουν υποψηφιότητες για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες τότε εκλέγονται από την πρώτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από τη δεύτερη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την τρίτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την τέταρτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την πέμπτη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους, από την έκτη κατηγορία οι πρώτοι πέντε σε ψήφους εκ των οποίων οι δύο θα είναι οι υποψήφιοι από την κατηγορία των νοσηλευτών που θα πάρουν τους περισσότερους ψήφους και από την έβδομη κατηγορία ο πρώτος σε ψήφους. 
β) Αν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες από όλες τις κατηγορίες ή οι υποψηφιότητες είναι πιο λίγες από τις προβλεπόμενες για κάθε κατηγορία, τότε εκλέγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) για τις κατηγορίες που υπάρχουν υποψηφιότητες. Για δε τις κατηγορίες που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή οι
– 11 –
υποψηφιότητες είναι πιο λίγες από τις προβλεπόμενες, εκλέγονται ανεξάρτητα κατηγορίας αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται σε κάθε φύσεως εκδήλωση, εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις, αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε Αρχή.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συμβουλίου και μαζί με τον Ταμία οποιεσδήποτε επιταγές.

Προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τις Συνελεύσεις στις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟΝ 23

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στις πιο πάνω αρμοδιότητές του ως ορίζονται στο Άρθρο 23, και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Ο Γραμματέας φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία του Συμβουλίου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των συνελεύσεων, πραγματοποιεί τις εγγραφές των μελών και διενεργεί την αλληλογραφία του Συμβουλίου. Επίσης, προεδρεύει όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και τηρεί βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 25

Στη θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ταμία μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Συνδέσμου μόνο για δύο συνεχής θητείες.

ΑΡΘΡΟΝ 26

Ο Ταμίας τηρεί οικονομικά και/ή λογιστικά βιβλία, αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, έχει το ταμείο του Συμβουλίου, έχει την ευθύνη για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και προβαίνει
– 12 –
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με εντολή του Προέδρου σε εισπράξεις και πληρωμές.

Ο Ταμίας δε δικαιούται να κρατεί ποσό πέραν των €500. Κάθε μεγαλύτερο ποσό θα κατατίθεται σε λογαριασμό στο όνομα του Συμβουλίου, σε εμπορική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο. Τα διπλότυπα εισπράξεων τα παίρνει σφραγισμένα και έτοιμα προς χρήση από τον Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟΝ 27

Οι Σύμβουλοι βοηθούν όλα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν εργασία κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 28

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν τουλάχιστον έξι από τα μέλη του είναι παρόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει την «νικώσα ψήφο».

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟΝ 29

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο γενικός Διαχειριστής της περιουσίας του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 30

Δεδομένου ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου δεσμεύουν προσωπικά και το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποχρεούται να αναλαμβάνει γραπτή υποχρέωση έναντι του παλαιού για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, εφόσον ο απολογισμός έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟΝ 31

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί δανεισμό εντός των πλαισίων των οικονομικών δυνατοτήτων του Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει ο δανεισμός αυτός δε θα υπερβαίνει το ποσό των £2000. Για ποσό πέραν των €4000 θα χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 32

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε ήθελε αποφασιστεί τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 33

Αν κατά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύουν περισσότερες από τέσσερεις θέσεις, τότε απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της χήρευσης της πέμπτης θέσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο από έξι μήνες. Σε περίπτωση που οι θέσεις που χηρεύουν είναι μία ή δύο ή τρεις ή τέσσερεις, τότε καταλαμβάνονται από τα αναπληρωματικά μέλη ή τους επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση μη υπάρξεως ή μη αποδοχής των αναπληρωματικών μελών ή των επιλαχόντων, οι θέσεις πληρούνται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 34

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την ημέρα της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αποχωρεί παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο την σφραγίδα, τα βιβλία, τα αρχεία, το ταμείο και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟΝ 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη γνωστοποίηση στον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους των στοιχείων / πληροφοριών που αφορούν:

(α) αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
και

(γ) κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό,

(δ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού την υποχρέωση γνωστοποίησης της νέας διεύθυνσης ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 36

Στη Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών μετά τη λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δέχεται υποψηφιότητες που προτείνονται από ένα τακτικό μέλος και υποστηρίζονται από δύο τακτικά μέλη για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να είναι παράλληλα και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟΝ 37

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού με βάση τα μητρώα των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει ή που θα υποβληθεί.

ΑΡΘΡΟΝ 38

Όλο το εκλογικό υλικό, τα πρακτικά της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής και τυχόν ενστάσεις μαζί με τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής σε αυτές, παραδίδονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που
εκλέγεται.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟΝ 39

Η Ελεγκτική Επιτροπή θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται κατά τον ίδιο χρόνο που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο για τρία χρόνια. Καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία μετά την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση.

Καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των οικονομικών του Συμβουλίου και σε συνεργασία με τον διορισμένο προσοντούχο ελεγκτή η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία ανακοινώνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 40

Για την τροποποίηση των σκοπών του Συμβουλίου ή τη διάλυση του Συμβουλίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να παρθεί από τα 3/4 των τακτικών μελών του Συμβουλίου. Για την τροποποίηση άλλων άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού καταχωρείται στο Μητρώο του Εφόρου εντός 30 ημερών από τη ψήφιση της.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 41

Το Συμβουλίου διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, Ν.104(Ι)/2017, και οποιαδήποτε τροποποίηση του.

ΑΡΘΡΟΝ 42

Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΥΣΑΝ η παραμένουσα περιουσία δεν θα  διανέμεται στα μέλη της αλλά θα εκχωρείται σε άλλον οργανισμό (το ιδρυτικό
– 16 –
έγγραφο του οποίου θα απαγορεύει την μεταξύ των μελών του διανομή του εισοδήματος και της περιουσίας του) ή σε περίπτωση που η εφαρμογή αυτής της πρόνοιας είναι αδύνατη θα εκχωρούνται σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 43

Το εισόδημα και η περιουσία του ΚΥΣΑΝ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών του και κανένα μέρος τους δεν παρέχεται προς τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟΝ 44

Απαγορεύεται η προνομιακή μεταχείριση οποιασδήποτε επιχείρησης προς το ερευνητικό δυναμικό (συμπεριλαμβανομένης και της υποδομής) και τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΚΥΣΑΝ. Η πρόσβαση θα παραχωρείται από το
ΚΥΣΑΝ σε τιμές αγοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 45

To Συμβούλιο έχει δικό του έμβλημα, στρόγγυλο που περιφερειακά γράφει την ονομασία του Συμβουλίου στα Ελληνικά και Αγγλικά και στη μέση απεικονίζει ένα πνεύμονα, μία καρδία και πάνω από αυτά ένα καρδιογράφημα.

ΑΡΘΡΟΝ 46

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό ή από ερμηνευτικές σημειώσεις που εγκρίνονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, διευθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών στις 14 Φεβρουαρίου 2003 στη Λευκωσία.

Categories
General

Υγειονομικό πρωτόκολλο επανέναρξης σεμιναρίων κατά της COVID-19

Υγειονομικό πρωτόκολλο επανέναρξης σεμιναρίων κατά της COVID-19

Αγαπητές φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,
Αναμφίβολα η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 έχει στοιχίσει πάμπολλες ανθρώπινες ζωές και δοκιμάζει τις αντοχές των συστημάτων υγείας πολλών χωρών, της Κύπρου μη εξαιρουμένης. Παρ’ όλ’ αυτά, πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από τις Η.Π.Α. και τον υπόλοιπο κόσμο, δημοσιευμένες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, δείχνουν ότι το φορτίο της καρδιακής ανακοπής και του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου δεν έχει μειωθεί στην εποχή της πανδημίας. Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις έχει αυξηθεί ή ακόμη και σχετίζεται με την COVID-19 (βλ. ενδεικτικά: BMJ, 2020;371:m3513; Circulation, 2020;142:507–509; EHJ Case Reports, 2021;5(1):ytaa475; EHJ, 2021;ehaa1067; Indian Heart J., 2020;72(5):333–336).
Απώτερος σκοπός μας ως ΚΥ.Σ.ΑΝ. είναι να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης των συνανθρώπων μας σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Αυτό αποδεδειγμένα επιτυγχάνεται μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που παρέχουμε ως οργανισμός. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Υπουργείο Υγείας μας παραχώρησε στις 4 Μαρτίου 2021 ειδική άδεια επανέναρξης των εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων, νοουμένης, φυσικά, της εφαρμογής συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς, όπως γνωρίζετε, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και των σχετικών περιοριστικών μέτρων, είχαμε προβεί σε αναστολή της διεξαγωγής των εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων.
Στην ειδική άδεια διευκρινίζεται ότι τα σεμινάρια «θα διεξάγονται υπό την αίρεση ότι θα επιτρέπεται η διεξαγωγή εργαστηρίων σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα εκάστοτε ισχύοντα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας που θα θεσμοθετούν τα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 κατά τον εν λόγω χρόνο».
Σε εφαρμογή, λοιπόν, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε για το πρωτόκολλο που θα πρέπει να εφαρμόζεται:

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΚΥ.Σ.ΑΝ.)
CYPRUS RESUSCITATION COUNCIL (Cy.R.C.)

Categories
Uncategorized

Τhe 1st Scientific Symposium on Resuscitation

Τhe 1st Scientific Symposium on Resuscitation

Speech of the Minister of Health Mr. Andreas Gavrielides at the 1st Scientific Symposium on Resuscitation organised by the
Cyprus Resuscitation Council Conference Center,
Bank of Cyprus, Ay. Paraskevi, 17th December 2005 at 9.00 am.

I feel very happy and honored to be here, among so many scientists and health professionals who serve with zeal and devotion a common goal: “To preserve life through continuous improvement of resuscitation standards and practice”.
I would like to congratulate the Board Members of the Cyprus Resuscitation Council, who presented a very positive work throughout a short period of time from its existence. You have succeeded, through the agreement with the European Resuscitation Council to organize standardised courses in our country that contribute to the expansion of knowledge; and especially the skills of health professionals, on issues related to resuscitation.
Special welcome and thanks are attributed to the professors and doctors from the European Resuscitation Council and other European Bodies.
Last but not least, I congratulate all participants of this Symposium from Cyprus, Greece and other European Countries for being present here today and of course for their efforts to contribute towards improving Resuscitation in their countries in their respective field.
Dear participants,
The first scientific symposium of the Cyprus Resuscitation Council which focuses on the new guidelines “What is changing and Why”, offers the opportunity to update your knowledge on the most recent trends on resuscitation.
Trauma is the leading cause of death in people between 1 – 44 years of age. We are aware of the high incidence of deaths (around 120 people yearly) occurring every year due to road traffic accidents in Cyprus.

Cancer is the second leading cause of death in most of the developed countries.
Additionally, we all know that in Europe, cardiovascular disease accounts for around 40% of all deaths under the age of 75 years. In Cyprus the leading cause of death is cardiovascular disease and accounts for the 56% of all cases. There is a high incidence of cardiac arrests either out of hospital or in-hospital.
Cardiac arrest is a life-threatening situation. Prevention of it in general, is wisely expressed by doctors who suggest a healthy life style free from smoking, following a healthy diet, exercising etc. In-hospital cardio respiratory arrest is neither a sudden nor unpredictable event. Prevention of cardiac arrest in hospital may be achieved once the patients who are at risk are identified early. This is a role of the Medical Emergency Teams which the Ministry of Health is trying to introduce in the New Nicosia General Hospital.
Successful outcome from a sudden cardiac arrest is linked to the well-aimed “chain of survival” as the European Resuscitation Council accurately describes. The actions of this “chain of survival”: are early recognition of the emergency and activation of the emergency services, early Cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early advanced life support shall guide every state in its planning towards the establishment of effective and of high quality emergency medical services.
It is very important that the Cyprus Resuscitation Council included in its mission aims and objectives like: cooperation with the European Resuscitation Council, provision of consultations for the state and other professional bodies, promotion and development of Cardiopulmonary Resuscitation, dissemination of information on scientific research and guidelines on resuscitation.
The Ministry of Health supports all those efforts, which aim in developing and establishing policies for resuscitation. A good example is the effort for the establishment of the Medical Emergency Teams in the New Nicosia General Hospital. By the end of January 2006 another 50 Health Professionals will attend the 2 forthcoming Advanced Life Support Courses. These 50 doctors and nurses, together with those who previously obtain this course, will actually comprise the Medical Emergency Teams. The 2 programs are fully subsidised by the Ministry of Health.  Effective pre-hospital management of the Cardiac arrest is also among the Ministry’s aims. At this point of time, the Ministry of Health is preparing a plan for the reorganization of the ambulance service which will also contribute, in the successful outcome of the out of hospital cardiac arrest cases.
Furthermore, the Ministry recognises the need of providing resuscitation knowledge and skills to the public through the European Resuscitation Council Courses. Therefore, we will also thump up any endeavor towards the establishment of Basic Life Support and Automated External Defibrillation Courses.

Yesterday morning, I had a meeting with the chairman of the European Resuscitation Council, Dr Zideman, with whom we exchange ideas and opinions about what is actually going on in resuscitation in the UK. I have listened to his suggestions and advice and I am also looking forward to be informed on the issue from other European Countries in order to make use of all pioneer ideas in the most effective way. I of course do not underestimate the knowledge of the Cypriots scientists and experts on the field from which I will seek advice and assistance in further development of emergency health services in our Country.
The level of health services of one country depends on resources. It depends on both, the equipment available and the level of training of the health care workers. The better trained and equipped the higher the chances of succeeding in our mission to provide high quality of health care to the citizens. We will give intensive efforts for the development of resuscitation and we will promote all relevant issues for the benefit of our people who really deserve it.
Once again, I extend my congratulations to the Cyprus Resuscitation Council for the genuine interest to promote resuscitation programs and its commitment to save lives.
To our guests, I wish a pleasant stay in Cyprus and fruitful results in your Symposium.

Enjoy your day.